naše vize a program

VIZE ČESKÉ REPUBLIKY VE 21. STOLETÍ

programové prohlášení


Občané České republiky disponují intelektuálním a morálním potenciálem potřebným k tomu, aby se naše vlast v historicky blízké době zařadila mezi hospodářsky nejrozvinutější demokratické, právní a sociálně spravedlivé státy světa s vysokou kvalitou života, mírou individuální svobody a právní ochranou obyvatelstva. Chceme proto osvobodit inovativní a tvůrčí síly českého národa, a tím obnovit důvěru v ideály svobody a demokracie.

Pro naplnění tohoto cíle budeme prosazovat zásadní kroky v oblasti legislativy, ekonomické a zahraniční politiky a systému výchovy a vzdělávání.

 • Usilujeme o takové zákonodárné změny, které v očích veřejnosti zvýší důvěryhodnost demokratického systému a právního řádu a umožní efektivnější výkon správy země.
 • Česká republika je národním státem vytvářeným společenstvím svobodných občanů, sdílejících hodnoty a tradice vyplývající z dlouhodobé historické zkušenosti obyvatel českých zemí, příslušnosti k západnímu civilizačnímu okruhu a odporu vůči systémům, které nejsou v souladu s principy svobody, právního státu, tržního hospodářství a demokracie.
 • Česká společnost je otevřená a vstřícná vůči všem lidem, kteří se politicky, kulturně a jazykově integrují, hlásí se k hodnotám sekularismu ve veřejném prostoru, respektují svobodu jednotlivce a svojí prací a znalostmi přispívají k její prosperitě. Je výlučným právem České republiky rozhodovat o zásadách a pravidlech své imigrační politiky.
 • Vzdělání představuje základní podmínku udržení svobody a prosperity nejen jednotlivce, ale i celé společnosti a nejcennější strategickou investici do budoucnosti. Usilujeme proto o svobodný a efektivní vzdělávací systém, zaručující nezávislost na politických, náboženských a ideologických vlivech. Výchova k patriotismu a tradičním hodnotám je přirozenou a respektovanou součástí vzdělávacího systému a společenského života.
 • Sociální politika státu musí být postavena na jednoduchých a průhledných zásadách podpory tradiční rodiny, prokazatelně sociálně potřebných a zdravotně znevýhodněných jedinců.
 • Sdělovací prostředky představují zásadní faktor formující a kultivující demokratický politický život. Zachování a právní ochrana názorové různorodosti ve veřejném prostoru je nezbytnou podmínkou existence plnohodnotné svobodné společnosti.
 • Stát musí předložit a naplňovat strategický plán rozvoje infrastruktury, snížit daňové zatížení, výrazně omezit byrokracii, zredukovat množství právních předpisů a zlepšit vymahatelnost práva.
 • Česká republika by měla uskutečňovat samostatnou a vyváženou zahraniční politiku. Jejím základem je realistický přístup upřednostňující národní zájmy a vycházející z historické zkušenosti české společnosti.
 • Členství v Evropské unii nestojí nad svrchovaností České republiky. Budeme usilovat o změnu Evropské unie ve společenství svrchovaných a rovnoprávných evropských států.
 • Podporujeme hlubší integraci zemí Visegrádské skupiny s případným zapojením Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Itálie a pobaltských států.
 • Respektujeme začlenění České republiky do Severoatlantického obranného společenství, ale máme výhrady vůči nepromyšlené a nezodpovědné zahraniční politice. Českou armádu je třeba vybudovat jako plnohodnotnou a efektivní záštitu národní bezpečnosti.